Hemsida » cancer » Wood Dust Exposure och risk för lungcancer

  Wood Dust Exposure och risk för lungcancer

  Kan exponering för trästoft orsaka lungcancer? Vad behöver du veta om du arbetar nära trästoft på jobbet eller genom dina hobbyer? Vad är en "säker exponering" och vilka försiktighetsåtgärder ska du ta?

  Trädamm och lungcancer

  Trä damm är en av de äldsta yrkesmässiga exponeringar som man känner till, och det är fortfarande mycket viktigt för idag för dem som har jobb som sträcker sig från skåp till arbetare.
  Med tanke på antalet personer som är involverade i jobb där exponering för trästoft kan ge dem risk för lungcancer, tar vi en titt på bevisen till dags koppling av de två. Ändå är det viktigt att först prata om vikten av generella exponeringar och cancer på jobbet. Det är för närvarande tänkt att yrkesmässiga exponeringar mot kemikalier och andra ämnen är ansvariga för upp till 27 procent av lungcancer hos män. Även om detta nummer är skrämmande, finns det mycket du kan göra för att undvika att vara en statistik.
  Tänk på att lungcancer är en multifaktoriell sjukdom. Vad detta betyder är att oftast flera riskfaktorer för lungcancer samverkar för att antingen orsaka eller förhindra att cancer bildas. Vi vet till exempel att både asbestexponering och rökning kan orsaka lungcancer, men när de två läggs ihop är resultatet större än om du lagt till de två riskerna tillsammans. Däremot finns det några livsmedel som kan minska risken för lungcancer och motion kan också hjälpa till.
  Oavsett om du arbetar runt trästoft, ta en stund att lära dig om de yrkesrelaterade orsakerna till lungcancer och vad varje arbetare borde veta.

  Trädamm som cancerframkallande

  Trä damm anses nu vara cancerframkallande, ett ämne som tros orsaka cancer hos människor. Trä damm består av en sammansättning av olika ämnen som härrör från lövträ eller barrträd.

  Hard Woods vs Soft Woods

  Flera av studierna om trädamm och lungcancer skiljer mellan barrveddamm och lövträ, med hårdvedsstoft som är betydligt mer sannolikt att orsaka cancer. Men vad är lövträ och vad är lövträ?
  • Lövträd är lövträd, de som förlorar sina löv på hösten. Trä från vissa lövträd är faktiskt väldigt mjukt, såsom björk och balsa.
  • Naftar är barrträd; träd som inte förlorar sina löv men förbli gröna året runt (evergreens.)

  Vad säger studierna till oss?

  Många studier har tittat på förhållandet mellan trädamm och cancer. En översyn från 2015 såg på 70 studier hittills i färd med att fråga, "Hjälper trästoft cancer?" Den starkaste länken är mellan nasal adenokarcinom (huvud- och nackcancer) och trädamm. Sammanfattningsvis konstaterades det dock att det finns måttlig bevisning att trästoft kan leda till lungcancer också.
  En annan 2015-översyn av 10 studier som såg direkt vid dammexponering och lungcancer hittade en signifikant ökad risk för lungcancer vid exponering av trästoft. De som utsattes för trädamm var minst 20 procent mer benägna att utveckla sjukdomen. Eftersom lungcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall hos män (och kvinnor) och kan förekomma hos icke-rökare såväl som personer som röker, är detta mycket viktigt. Däremot noterades en något minskad risk för lungcancer hos personer i Norden som utsattes för främst barrveddamm. Slutsatsen var att det finns starka belägg för föreningen av trästoft med lungcancer, men att detta kan vara beroende av geografisk plats och typen av dammutsläpp.
  En annan studie utifrån Kanada fann att risken för lungcancer i samband med exponering av veddamm var ungefär 40 procent högre än för de som inte utsattes för damm. De vanligaste yrkena i samband med exponering var byggnadsarbete, timmer och möbeltillverkning. En viktig punkt i denna studie är emellertid att väsentlig exponering under en längre tidsperiod var nödvändig för att öka cancerrisken och det var liten risk bland dem vars kumulativa exponering inte var väsentlig. (Det kan vara en viss försäkring för dem som tycker om träbearbetning som en hobby.)

  Andra relaterade medicinska tillstånd

  Trä damm har länge varit känt för att leda till andra medicinska tillstånd än cancer. Dessa inkluderar:
  • Hudutslag (hudutslag): Hudutslag i samband med trästoft är vanliga och har funnits med exponering för damm från över 300 olika trädslag. Dessa utslag, klåda och rodnad kan uppstå på grund av hudirritation eller i stället från allergiska reaktioner. Ett HSE-informationsblad listar några av de specifika symptomen som noteras med olika typer av träd.
  • Andningsorganiska allergier: Allergiska reaktioner är vanliga vid exponering för trästoft och allergisk astma är vanligt. Det är viktigt att notera att astma kan vara en riskfaktor för lungcancer också. Den mest kända reaktionen är den för röd ceder, till vilken fem procent av arbetarna är allergiska. Trä damm anses vara en av de 10 största orsakerna till occupational astma i U.K. (Läs mer om irritationsinducerad eller yrkesmässig astma.)
  • Andningssymptom som inte är relaterade till allergier: Näsproblem, såsom klåda, torrhet och upprepade episoder av bihåleinflammation är kopplade till exponering av trästoft samt hosta och väsande.
  • Minskad lungfunktion: Även om det noteras mer med lövträ kan exponering för trästoft resultera i minskad lungfunktion. Dessutom kan exponering för trästoft störa cilia, de små hårliknande strukturerna i andningsvägarna som arbetar för att avlägsna inandade toxiner från luftvägarna.

   Rekommenderade gränser för exponering

   Före 1985 fanns det liten riktning från Arbets- och hälsovårdsgranskningskommissionen angående exponering för veddamm. Sedan dess har ett antal olika gränser föreslagits. OSHA föreslog en gräns på åtta timmar på 1 mg / m3 för lövträ och 5 mg / m3 för mjukt trä, men i slutändan antogs en åtta timmars exponeringsgräns på 5 mg / m3 för båda. Ett undantag är rött cederträdamm, för vilket åtta timmarsgränsen är 2,5 mg / m3 på grund av dess potential att orsaka allergiska reaktioner.

   Yrken i riskzonen

   Vilka yrken kan leda till exponering av trästoft som kan vara risk för lungcancer? För att bestämma vilka jobb som har störst risk är det viktigt att tänka på vilka jobb som leder till att trästoft bildas. Vissa sysselsatta i riskzonen är:
   • Snickeri
   • Massa- och pappersbrukare
   • Möbelarbetare
   • möbelsnickare
   • Sågverkare

   Faror och försiktighetsåtgärder

   Förutom att följa gränserna för åtta timmars exponering för veddamm, finns det många saker som arbetsgivare och anställda kan göra för att minimera exponeringen. Många specifika aktiviteter (som dammsugning av trästoft i stället för att sopa) kan minska din exponering väsentligt. Kolla in OSHAs information om potentiella faror och möjliga lösningar när det gäller trästoftillverkning på jobbet för att lära dig hur man kan minska mängden trästoft som du andas in på jobbet.

   Potentiella exponeringar i träarbete

   Det är viktigt att bara notera att det kan finnas andra exponeringar mot giftiga ämnen bland dem som arbetar med trä. Några av de använda kemikalierna, som vissa lim, kan också vara en riskfaktor för cancer. Var noga med att läsa materialdatabladet på alla ämnen som du utsätts för vid arbetet.

   Vad om din träbearbetningshobby?

   Exponering för trästoft som en hobby verkar inte utgöra risk för lungcancer. I studier hittills har exponering för trästoft som en hobby inte visat sig vara kopplad till lungcancer, och även vid yrkesmässig exponering måste exponeringen vara "kumulativ och väsentlig". Som sagt, alltid träna bra ventilation samtidigt som du arbetar med trä och med eventuella kemikalier. Läs alltid etiketter och följ rekommendationerna. Om en etikett rekommenderar att du använder handskar eller en mask, följ dessa anvisningar.

   Ett ord från Verywell

   Det kan vara avskräckande eftersom du överväger cancerrisker med specifika exponeringar. Du kan fånga dig själv och säga: "Ger allt inte cancer?" Men att lära sig om dessa risker och vidta åtgärder betyder inte att du behöver bli fanatiker. Det finns ofta mycket enkla åtgärder du kan vidta för att minska risken.
   Arbetsgivare har nu riktlinjer som anger vilken mängd och tid som en person kan utsättas för trästoft utan att öka risken för cancer. Med det sagt är det viktigt för medarbetarna att båda vara medvetna om dessa riktlinjer och följa dem, och att tala om lämplig uppmärksamhet på dessa gränser följs inte i deras arbetsplats.
    Oavsett om du utsätts för trästoft, ta dig tid att kolla in dessa tips för att minska risken för lungcancer. Lungcancer är fortfarande den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall för både män och kvinnor och om än mindre vanligt är lungcancer hos rökare den 6: e ledande orsaken till cancerrelaterade dödsfall i USA.