Hemsida » Psykologi » Vad man ska veta om psykoterapi

  Vad man ska veta om psykoterapi

  Psykoterapi är en allmän term som används för att beskriva processen att behandla psykiska störningar och mentala problem genom att använda verbala och psykologiska tekniker. Under denna process hjälper en utbildad psykoterapeut klienten att ta itu med specifika eller allmänna problem som en särskild psykisk sjukdom eller en källa till livsstress.

  Beroende på den metod som används av terapeuten, kan ett brett spektrum av tekniker och strategier användas. Men nästan alla typer av psykoterapi innebär att man utvecklar ett terapeutiskt förhållande, kommunicerar och skapar en dialog och arbetar för att övervinna problematiska tankar eller beteenden.

  Psykoterapi betraktas alltmer som ett distinkt yrke i sig, men många olika typer av yrkesverksamma engagerar sig regelbundet i psykoterapi. Sådana individer inkluderar kliniska psykologer, psykiatriker, rådgivare, äktenskaps- och familjeterapeuter, socialarbetare, psykiatriska rådgivare och psykiatriska sjuksköterskor.

  Typer av psykoterapi

  När många människor hör ordet psykoterapi, föreställer de omedelbart en patient som ligger på soffan och pratar när en terapeut sitter i en närliggande stol som sätter ner tankar på en gul anteckningsblock. Det finns faktiskt en mängd olika tekniker och metoder som används i psykoterapi. Den exakta metoden som används i varje situation kan variera beroende på olika faktorer, inklusive träning och bakgrund av terapeuten, kundens preferenser och den exakta naturen hos kundens aktuella problem.

  Några av de viktigaste metoderna för psykoterapi är:

  Psykoanalytisk terapi: Medan psykoterapi praktiserades i olika former så långt tillbaka som de gamla grekerna, fick den sin formella start när Sigmund Freud började använda talkterapi för att arbeta med patienter. Några av de tekniker som Freud använde inkluderade analysen av överföring, drömtolkning och fri association. Detta psykoanalytiska förhållningssätt innebär att man deltar i patientens tankar och tidigare erfarenheter för att söka omedvetna tankar, känslor och minnen som kan påverka beteendet.

  Beteendeterapi: När behaviorism blev en mer framträdande tankskola under början av 1900-talet började tekniker som olika typer av kondition spela en viktig roll i psykoterapi. Även om behaviorism kanske inte är lika dominerande som det en gång var, är många av dess metoder fortfarande mycket populära idag. Beteendeterapi använder ofta klassisk konditionering, operant konditionering och social inlärning för att hjälpa kunder att ändra problematiskt beteende.
  Humanistisk terapi: Från och med 1950-talet började tankskolan som kallas humanistisk psykologi att påverka psykoterapi. Den humanistiska psykologen Carl Rogers utvecklade ett tillvägagångssätt som kallades klient-centrerad terapi, som fokuserade på terapeuten som visar ovillkorligt positivt avseende på kunden. Idag förblir aspekter av detta tillvägagångssätt allmänt använd. Det humanistiska tillvägagångssättet till psykoterapi fokuserar på att hjälpa människor maximera sin potential. Sådana metoder tenderar att betona vikten av självutforskning, fri vilja och självaktualisering.

  Kognitiv terapi: Den kognitiva revolutionen på 1960-talet hade också en stor inverkan på psykoterapiutövningen, eftersom psykologerna började fokusera allt mer på hur mänskliga tankeprocesser påverkar beteende och funktion. Kognitiv terapi är centrerad på tanken att våra tankar har ett starkt inflytande på vårt mentala välbefinnande. Till exempel, om du brukar se de negativa aspekterna av varje situation, kommer du förmodligen att ha en mer pessimistisk utsikt och en dysterare stämning. Målet med kognitiv terapi är att identifiera de kognitiva störningar som leder till denna typ av tänkande och ersätta sådana tankar med mer realistiska och positiva. Genom att göra det kan människor förbättra sina humör och övergripande välbefinnande.

  Kognitiv beteendeterapi: Tillvägagångssättet känd som kognitiv beteendeterapi (CBT) är en typ av psykoterapeutisk behandling som hjälper patienter att förstå de tankar och känslor som påverkar beteenden. CBT används ofta för att behandla ett brett spektrum av störningar, inklusive fobi, missbruk, depression och ångest. CBT är en typ av psykoterapi som involverar kognitiva och beteendemetoder för att förändra negativa tankar och maladaptiva beteenden. Detta tillvägagångssätt innebär att förändra de underliggande tankarna som bidrar till nöd och modifiera problematiska beteenden som härrör från dessa tankar.

  Psykoterapi kan också ta ett antal olika format beroende på typ av terapeut och patientens behov. Några som du kan stöta på är:

  • Individuell behandling, vilket innebär att man arbetar en-mot-en med en psykoterapeut.
  • Parterapi, vilket innebär att en terapeut arbetar med ett par för att förbättra hur de två fungerar i deras relation.
  • Familjeterapi, som fokuserar på att förbättra dynamiken inom familjer och kan omfatta flera personer inom en familjeenhet.
  • Gruppterapi, vilket innebär en liten grupp individer som delar ett gemensamt mål. Detta tillvägagångssätt tillåter medlemmar i gruppen att erbjuda och ta emot stöd från andra, samt utöva nya beteenden inom en stödjande och mottaglig grupp.

  Några saker att tänka på innan du försöker psykoterapi

  Det finns ett antal problem eller problem för både terapeuter och klienter. När du väljer en terapeut ska du överväga om du känner dig bekväm att avslöja personlig information till terapeuten. Du bör också bedöma terapeutens kvalifikationer, inklusive vilken typ av examen han eller hon har och års erfarenhet.

  Personer som tillhandahåller psykoterapi kan hålla ett antal olika titlar eller grader. Vissa titlar som "psykolog" eller "psykiater" är skyddade och har särskilda krav på utbildning och tillstånd. Några av de personer som är kvalificerade att utföra psykoterapi inkluderar psykiatriker, psykologer, rådgivare, licensierade socialarbetare och avancerade psykiatriska sjuksköterskor.

  När du tillhandahåller tjänster till kunder måste psykoterapeuter överväga problem som informerat samtycke, patientens sekretess och skyldighet att varna. Informerat samtycke innebär att en kund informeras om alla potentiella risker och fördelar som är förknippade med behandlingen. Detta inkluderar förklaringen av behandlingens exakta natur, eventuella risker, kostnader och tillgängliga alternativ.

  Eftersom kunder ofta diskuterar frågor som är mycket personliga och känsliga, har psykoterapeuterna en laglig skyldighet att skydda patientens rätt till sekretess. Ett exempel där psykoterapeuter har rätt att bryta patientens konfidentialitet är att om klienter utgör ett överhängande hot mot sig själva eller andra. Skyldighet att varna ger rådgivare och terapeuter rätt att bryta konfidentialitet om en kund utgör en risk för en annan person.

  Hur effektiv är psykoterapi?

  En av de stora kritikerna mot psykoterapi är en som ifrågasätter dess effektivitet. I en tidig och ofta nämnd studie fann psykolog Hans Eysenck att två tredjedelar av deltagarna antingen förbättrats eller återhämtade sig inom två år, oavsett om de hade fått psykoterapi.

  Men i en meta-analys som tittade på 475 olika studier fann forskare att psykoterapi var effektiv för att förbättra klienternas psykologiska välbefinnande. I sin bok Den stora psykoterapi debatten, statistiker och psykolog Bruce Wampold rapporterade att faktorer som terapeutens personlighet samt hans eller hennes tro på behandlingens effektivitet spelade en roll i resultatet av psykoterapi. Överraskande föreslog Wampold att typen av terapi och den teoretiska grunden för behandlingen inte har någon effekt på resultatet.

  Hur man vet om du behöver psykoterapi

  Medan du kanske inser att psykoterapi kan hjälpa till med livets problem kan det ibland vara svårt att söka hjälp eller att ens känna igen när det är dags att prata med en professionell.

  En viktig sak att komma ihåg är att ju tidigare du söker hjälp, ju snarare börjar du uppleva lättnad. I stället för att vänta tills dina symtom går ur kontroll, bör du överväga att få hjälp så fort du börjar känna igen att det kan finnas ett problem.

  Några viktiga tecken på att det kan vara dags att se en psykoterapeut är:

  • Problemet orsakar betydande nöd eller störningar i ditt liv. Om du känner att det problem du står inför avbryter ett antal viktiga områden i ditt liv, inklusive skola, arbete och relationer, kan det vara dags att se om psykoterapi kan hjälpa till.
  • Du är beroende av ohälsosamma eller farliga hanteringsmekanismer. Om du befinner dig i ditt problem genom att röka, dricka, äta eller ta dina frustrationer på andra, kan du söka hjälp med att hitta hälsosammare och mer fördelaktiga hanteringsstrategier.
  • Vänner och familj är oroade över ditt välbefinnande. Om det har nått en punkt där andra människor är oroliga över din emotionella hälsa, kan det vara dags att se om psykoterapi kan förbättra ditt psykologiska tillstånd.
  • Ingenting du har försökt hittills har hjälpt. Du har läst självhjälpsböcker, utforskat några tekniker du läser om online, eller ens försökt att bara ignorera problemet, men det verkar bara vara samma eller ens värre. Kom bara ihåg att du inte behöver vänta tills dina problem blir så överväldigande att hanteringen verkar omöjlig. Hjälp är tillgänglig och ju tidigare du når ut, ju tidigare kommer du tillbaka på rätt sätt till en hälsosammare och lyckligare sinnesstämning.

   Välja en terapeutisk teknik och terapeut

   Om du känner att du har ett problem som kan dra nytta av psykoterapi, kan ditt första steg vara att diskutera dina problem med din primärvårdspersonal. Din läkare kan börja med att först utesluta några fysiska sjukdomar som kan bidra till dina symtom. Om ingen annan orsak kan hittas kan din läkare hänvisa dig till en psykiatrisk vårdpersonal som är kvalificerad att diagnostisera och behandla de symptom du upplever.
   Dina symptom spelar ofta roll i den typ av behandling och typ av terapeut du väljer. Om din läkare misstänker att du har problem som kan kräva användning av receptbelagda läkemedel utöver psykoterapi, kan han eller hon hänvisa dig till en psykiater. En psykiater är en läkare som kan ordinera mediciner och har särskild träning i behandlingen av psykiska och psykiatriska tillstånd.

   Om dina symptom tyder på att du kan dra nytta av någon form av pratsjukdom utan tillsats av receptbelagda läkemedel, kan du bli hänvisad till en klinisk psykolog eller rådgivare.

   Hänvisningar från vänner och familjemedlemmar kan också vara ett bra sätt att hitta en terapeut som kan hjälpa dig att ta itu med dina problem. Psykoterapi är emellertid väldigt mycket både en konst och en vetenskap. Om saker inte verkar fungera, eller om du inte verkar "klicka" med din nuvarande terapeut, var inte rädd för att söka andra yrkesverksamma tills du hittar någon som du kan ansluta till.

   När du utvärderar någon psykoterapeut, överväga några av följande frågor:

   • Verkar terapeuten professionell och kvalificerad?
   • Känner du dig bekväm med att dela dina känslor och erfarenheter?
   • Gillar du terapeuterens konversationsstil?
   • Är du nöjd med omfattningen av din interaktion med terapeuten?
   • Verkar han eller hon förstå vad du känner?

   Ett ord från Verywell

   Psykoterapi kan komma i många former, men alla är utformade för att hjälpa människor att övervinna psykiska problem och leva bättre liv. Om du misstänker att du kan uppleva symtomen på psykisk eller psykisk störning, överväga att söka en utvärdering från en utbildad och erfaren psykoterapeut som är kvalificerad att bedöma, diagnostisera och behandla sådana tillstånd. Du kan skörda de möjliga fördelarna med psykoterapi, även om du bara känner att det finns något "off" i ditt liv som kan förbättras genom att konsultera med en mentalvårdspersonal.